• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne:

 

1.1. Strona internetowa http://sklep.prazmowscy.pl/regulamin,p2.html zawiera aktualny Regulamin określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym http://sklep.prazmowscy.pl/. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

1.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem http://sklep.prazmowscy.pl/ z wykorzystaniem Konta Klienta.

1.3. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ponadto kupującym może zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

1.4 Dane osobowe są używane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w firmie Prażmowscy dostępną pod adresem http://sklep.prazmowscy.pl/prywatnosc,p6.html

 

II. O firmie:

 

2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://sklep.prazmowscy.pl/ jest firma:

Prażmowscy sp z o.o. sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Zawiszy 14/29, 01-167 Warszawa.

NIP: 527-29-03-799, REGON: 384216171

 

III. Kontakt:

3.1. Z właścicielem sklepu można kontaktować się:

a) telefonicznie*: +48 (22) 636 71 36

* koszt połączenia zgodny z pakietem taryfowym operatora telefonicznego kupującego

b) na adres e-mail: biuro@prazmowscy.pl

d) listownie na adres:

Prażmowscy sp z o.o. sp.k 
ul. Karolkowa 69,
01-197 Warszawa

 

IV. Cena:

4.1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklep.prazmowscy.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.
4.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
4.3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

 

V. Zamówienie:

5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie sklep.prazmowscy.pl oraz przez zgłoszenie zamówienia na pocztę elektroniczną.


5.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


5.3.1. Aby złożyć zamówienie należy:
-dokonać wyboru produktu, ewentualnie jego koloru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,
-dodać wybrany produkt do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka",
-przejść do formularza zakupu poprzez kliknięcie w przycisk "Przejdź do koszyka"
-wypełnić formularz zgodnie z oznaczonymi polami,
-po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią), informację o wybranej metodzie płatności oraz wybranym sposobie dostawy,
-w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zakup".

5.3.2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zakup" - Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzanych danych.

5.4. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 12 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Wszystkie zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że sklep.prazmowscy.pl, a Kupujący uzgodnią inaczej.

 

5.5. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.).

Dostępne formy płatności przez karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


-przelew bankowy na konto sklepu mBank 78 1140 2004 0000 3902 7506 8305,
-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).
-płatność przy odbiorze w siedzibie firmy tylko gotówką.


5.6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

5.7. Sklep.prazmowscy.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

 

VI. Dostawa:

6.1. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD i DHL lub też zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie firmy.

6.2.1. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

-Kurier DHL - 18,45zł

-Kurier DHL - 23,45 zł (przesyłka za pobraniem)

-Kurier DPD - 18,45zł

-Kurier DPD - 23,45 zł (przesyłka za pobraniem)


6.2.2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru:

-płatność z góry: 0 zł,
-płatność przy odbiorze: 5 zł.

6.2.4. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

-Kurier DHL – na następny dzień roboczy,
-Kurier DPD – na następny dzień roboczy,
-odbiór osobisty - nawet tego samego dnia, po wcześniejszym umówieniu, jednak nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia.

6.3. Realizacja zamówienia w sklepie dla produktów posiadających status "dostępny" wynosi maksymalnie 24 godziny liczone od momentu złożenia zamówienia. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

VII. Reklamacje:

7.1. Wszystkie produkty będące w ofercie sklep.prazmowscy.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Firma Prażmowscy odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

7.2. Firma Prażmowscy dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób.

7.3. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej (przesłana na adres Prażmowscy: ul. Karolkowa 69, 01-197 Warszawa) lub elektronicznej (przesłana na adres biuro@prazmowscy.pl).

7.4. Firma Prażmowscy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od jej wniesienia.

7.5. Kupujący ma obowiązek poinformować sklep.prazmowscy.pl o wadzie towaru i określić swoje żądanie w ramach rękojmi do roku od jej zauważenia. W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

 

VIII. Zwroty:

8.1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie (sklep.prazmowscy.pl) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

8.2. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia woli (w formie elektronicznej lub pisemnej) przed jego upływem.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz firmy Prażmowscy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

8.4. Sklep.prazmowscy.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. Firma Prażmowscy zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prażmowscy. Prażmowscy nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

IX. Postanowienia końcowe:

9.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklep.prazmowscy.pl, a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

9.2. Sklep.prazmowscy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep.prazmowscy.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na jego stronie zmienionego regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.